បងប្អូនល្អ – ចឺម & អនុស្សាវរីយ៌

មិនបានកើតក្នុងផ្ទៃតែមួយ
តែពួកយើងមានចិត្តតែមួយ
រាប់អានគ្នាពីរាប់អានដោយទឹកចិត្តស្មោះសរ
ពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
ព្រោះពួកយើងជាបងប្អូនល្អ
មិនគិតមានក្រ សំខាន់បេះដួងទៀងត្រង់
ទោះយកកាំបិតមកផ្ជង់ក
ទឹកចិត្តស្មោះសរក៏មិនបាត់បង់
ដាវកាំបិតមុតចាញ់ភាពស្មោះត្រង់
សូមអ្នកកុំចង់ប៉ះបងប្អូនខ្ញុំ
បងប្អូនមួយថ្ងៃបងប្អូនមួយជីវិត
បានរាប់អានជាមិត្តស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើម
ប្រវត្តិអាក្រក់ឆ្លងកាត់អស់ហើយ
ឆ្លង់កាត់មិនតិចឡើយពេលខ្លះបិះក្ស័យ
បងប្អូនមួយថ្ងៃបងប្អូនមួយជីវិត
រាប់អានជាមិត្តជីវិតមានន័យ
យើងរួមសុខរួមទុក្ខទោះមានរឿងអ្វី
យើងព្រួតដៃ យើង រ៉ៃកំទេចឧបសគ្គ
មិនបានកើតក្នុងផ្ទៃតែមួយ
តែពួកយើងមានចិត្តតែមួយ
រាប់អានគ្នាពីរាប់អានដោយទឹកចិត្តស្មោះសរ
ពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
ព្រោះពួកយើងជាបងប្អូនល្អ
មិនគិតមានក្រ សំខាន់បេះដួងទៀងត្រង់
ទោះយកកាំបិតមកផ្ជង់ក
ទឹកចិត្តស្មោះសរក៏មិនបាត់បង់
ដាវកាំបិតមុតចាញ់ភាពស្មោះត្រង់
សូមអ្នកកុំចង់ប៉ះបងប្អូនខ្ញុំ
បងប្អូនមួយថ្ងៃបងប្អូនមួយជីវិត
បានរាប់អានជាមិត្តស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើម
ប្រវត្តិអាក្រក់ឆ្លងកាត់អស់ហើយ
ឆ្លង់កាត់មិនតិចឡើយពេលខ្លះបិះក្ស័យ
បងប្អូនមួយថ្ងៃបងប្អូនមួយជីវិត
រាប់អានជាមិត្តជីវិតមានន័យ
យើងរួមសុខរួមទុក្ខទោះមានរឿងអ្វី
យើងព្រួតដៃ យើង រ៉ៃកំទេចឧបសគ្គ
បងប្អូនមួយថ្ងៃបងប្អូនមួយជីវិត
បានរាប់អានជាមិត្តស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើម
ប្រវត្តិអាក្រក់ឆ្លងកាត់អស់ហើយ
ឆ្លង់កាត់មិនតិចឡើយពេលខ្លះបិះក្ស័យ
បងប្អូនមួយថ្ងៃបងប្អូនមួយជីវិត
រាប់អានជាមិត្តជីវិតមានន័យ
យើងរួមសុខរួមទុក្ខទោះមានរឿងអ្វី
យើងព្រួតដៃ យើង រ៉ៃកំទេចឧបសគ្គ។

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *