ប្រហុក – ព្រាប សុវត្ថិ & តន់ ចន្ទស៊ីម៉ា

Published from Blogger Prime Android App

ប.នែ!ចង់សួរជីវ៉ា ស្គាល់សត្វឃ្មុំទេ?
សត្វនេះមាសមេវាចេះផលិតទឹកឃ្មុំ
បងបង់ធ្វើឃ្មុំកំលោះបើអូនធ្វើឃ្មុំក្រមុំ
ឃ្មុំហើកាត់ភូមិៗ មកក្រេបទឹកឃ្មុំស្រី

ស.ខ្ញុំគិតថាបងជារុយ កុំស្រមៃក្រេបអឺ
ឃើញប្រហុកទៅអាញៃ ពងដាក់ដង្កូវកូនដល់ករ
ប្រុសចិត្តងាយដូចបង កខ្វក់ខ្លាំងគឺមិនល្អ
ញ៉ែស្រីដល់ករៗ មិនសូវរើសមុខឡើយ

ប.បើបងជារុយ អូនវិញគឺជាប្រហុក
ឃើញកន្លែងគេស្តុក មានប្រហុកដឹងតែមានរុយ
ប្រហុកក្លិនល្អ ដើរកាត់ក៏ធំក្លិនឆ្ងុយ
ក្នុងនាមបងជារុយៗ សូមក្រេបក្លិនប្រហុកហើយ

ស.ទៅកន្លែងផ្សេងទៅ កុំមកប្រៀបធៀបគេជាប្រហុក
ឬមិនចង់សុខ យី! ទីនេះមានតែអំបិល
ប្រយ័ត្នសិល៍អំប៊ីៗ គឺញ៉ាំអំបិល
កុំសង្ឃឹមប្រុសខិលៗ គឺអំបិលហើយ…

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *