លក់ឡានប្រញាប់ – ព្រាប សុវត្ថិ & តន់ ចន្ទសីម៉ា

lork lan branhab
លក់ឡានប្រញាប់

ខ្ញុំលក់ឡានប្រញាប់ ចាប់អារម្មណ៍ឆាប់ទាក់ទង់

តម្លៃទំនង លក់ថោក ទាបជាងទីផ្សារ
ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ តើឡានលោកនៅឯណា?
នោះៗ ជីវា ខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានអត់?
ឡានខ្ញុំបាញ់ថ្នាំណា… និយាយទៅបាញ់ឡើងបានមួយជុំ
ដែកក៏ច្រេះដុំៗ ហើយច្រេះស្ទើរតែប៉ែតសិបភាគរយ
ទើបដូរម៉ាស៊ីនហ្គាស ជិះមិនស្រួលៗ ផ្ទុះចប់បណ្ដោយ
ម៉ាស៊ីនរើខ្ទេចហើយ ហើយខូចសឹងតែរាល់ថ្ងៃ
មានពន្ធដូចអត់ពន្ធ ហើយពោងសុវត្ថិភាពមានដល់ទៅប្រាំបី
តែខ្ទិចបែកអស់ហើយ គ្មានសល់មួយអី
ជិះបានតែថ្ងៃ យប់អំពូលដាច់ទៀត
ឡានបែបៗហ្នឹងអីក៏ប្រឹងប្រូម្ល៉េះ?
បំណងអីចេ្អះ? ខ្ញុំសួរត្រង់សូមឆ្លើយ
ចង់ញ៉ែហ្នឹងហើយ
ចង់ញ៉ែហ្នឹងហើយ
ចេះតែនិយាយទៅ…ណា!
អូនមានសង្សារនៅ?
ខ្ញុំអត់ទាន់មានផង
ហ៊ឹម… អីយ៉ាសៗទំនង
កូរពិចារណា ចូលដណ្ដឹងបងទៅ ចូលដល់ម៉ាក់ប៉ា
អុអូយ… ផ្លូវណា? ចាំខ្ញុំជូនទៅពេទ្យ
ខ្ញុំលក់ឡានប្រញាប់ ចាប់អារម្មណ៍ឆាប់ទាក់ទង់
តម្លៃទំនង លក់ថោក ទាបជាងទីផ្សារ
ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ តើឡានលោកនៅឯណា?
នោះៗ ជីវា ខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានអត់?
ឡានខ្ញុំបាញ់ថ្នាំ និយាយទៅបាញ់ឡើងបានមួយជុំ
ដែកក៏ច្រេះដុំៗ ហើយច្រេះស្ទើរតែប៉ែតសិបភាគរយ
ទើបដូរម៉ាស៊ីនហ្គាស ជិះមិនស្រួលៗ ផ្ទុះចប់បណ្ដោយ
ម៉ាស៊ីនរើខ្ទេចហើយ ហើយខូចសឹងតែរាល់ថ្ងៃ
មានពន្ធដូចអត់ពន្ធ ហើយពោងសុវត្ថិភាពមានដល់ទៅប្រាំបី
តែខ្ទិចបែកអស់ហើយ គ្មានសល់មួយអី
ជិះបានតែថ្ងៃ យប់អំពូលដាច់ទៀត
ឡានបែបៗហ្នឹងអីក៏ប្រឹងប្រូម្ល៉េះ?
បំណងអីចេ្អះ? ខ្ញុំសួរត្រង់សូមឆ្លើយ
ចង់ញ៉ែហ្នឹងហើយ
ចង់ញ៉ែហ្នឹងហើយ
ហើយចេះតែនិយាយទៅ…និយាយទៅ…

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *