ស្រវឹងគ្រប់ដប Sad គ្រប់បទ – ពេជ្រ សូលីកា

ព្រោះតែកំដរអផ្សុកមែនទេ
មិនប្រាកដស្នេហ៍ធ្វើលើសអារម្មណ៍
ដឹងទេបេះដូងខ្ញុំបានយល់ច្រឡំ
ទើបបកស្រាយសុំទោសរឿងគ្រប់យ៉ាង។
មិនជឿថាបងគ្មានចិត្តទាល់សោះ
ព្រោះរឿងទាំងអស់មិនមែនតែម្ខាង
មានហេតុផលផ្សេងក៏អាចប្រាប់ត្រង់បាន
ចាំបាច់បំពានបេះដូងទាំងពីរ។
ដូចដើមវិញ តើបានទេៗៗស្ងួន
សុំចិត្តបង បងវិលវិញៗៗមកទីនេះ 
ផឹកគ្រប់ដប SADគ្រប់បទ ទឹកភ្នែកហូរបេះដូងខ្ទេចខ្ទី 
ស្រវឹងបែបនេះ រឹតតែច្បាស់ថាស្រឡាញ់បងខ្លាំង។
ព្រោះតែកំដរអផ្សុកមែនទេ
មិនប្រាកដស្នេហ៍ធ្វើលើសអារម្មណ៍
ដឹងទេបេះដូងខ្ញុំបានយល់ច្រឡំ
ទើបបកស្រាយសុំទោសរឿងគ្រប់យ៉ាង។
មិនជឿថាបងគ្មានចិត្តទាល់សោះ
ព្រោះរឿងទាំងអស់មិនមែនតែម្ខាង
មានហេតុផលផ្សេងក៏អាចប្រាប់ត្រង់បាន
ចាំបាច់បំពានបេះដូងទាំងពីរ។
ដូចដើមវិញ តើបានទេៗៗស្ងួន
សុំចិត្តបង បងវិលវិញៗៗមកទីនេះ 
ផឹកគ្រប់ដប SADគ្រប់បទ ទឹកភ្នែកហូរបេះដូងខ្ទេចខ្ទី 
ស្រវឹងបែបនេះ រឹតតែច្បាស់ថាស្រឡាញ់បងខ្លាំង។
ដូចដើមវិញ តើបានទេៗៗស្ងួន
សុំចិត្តបង បងវិលវិញៗៗមកទីនេះ 
ផឹកគ្រប់ដប SADគ្រប់បទ ទឹកភ្នែកហូរបេះដូងខ្ទេចខ្ទី 
ស្រវឹងបែបនេះ រឹតតែច្បាស់ថាស្រឡាញ់បងខ្លាំង។

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *