អរគុណកាមេរ៉ា – ព្រាប សុវត្ថិ & តន់ ចន្ទសីម៉ា

អរគុណកាមេរ៉ា ជួយលើកសម្រស់អូនមើល
ភ្អៀងខ្លួន មុខឡើងសរហោះ
កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទំនើប អូនអេឌីត ចង់កែម្ដេចចុះ
បើអូនខុស ហៅប៉ូលីសចាប់មក…
មិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ គ្រាន់តែប្លែកអារម្មណ៍
នៅខាងក្រៅមុខជាំ កើតមុនមួយៗ
តែដល់ឃើញផុស រូបសរឡើងលើសចាហួយ
ផុសរូបមើលមួយៗ កូកូរ៉េសុំចាញ់…
ដំបៅមិនឈឺសោះ តែយកឈើមកចាក់រុកលេង
ឆ្លងឆ្លើយមួយចប់ភ្លេង ហើយឈប់ស្រលាញ់
រកមើលអ្នកណាស្អាតទៅ…
ដុកលេងសោះ មុខឡើងជ្រកជ្រេញ
អត់អូនអ្នកណាស្រឡាញ់បងទៅ?
អរគុណកាមេរ៉ា ជួយលើកសម្រស់អូន
មើលភ្អៀងខ្លួន មុខឡើងសរហោះ
កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទំនើប អូនអេឌីត ចង់កែម្ដេចចុះ
បើអូនខុសហៅប៉ូលីសចាប់មក…
កាមេរ៉ាអេឌីត,orkun camera, camera edit,preap sovath, ton chanseyma lyrics
អរគុណកាមេរ៉ា ជួយលើកសម្រស់អូន
មើលភ្អៀងខ្លួន មុខឡើងសរហោះ
កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទំនើប អូនអេឌីត ចង់កែម្ដេចចុះ
បើអូនខុស ហៅប៉ូលីសចាប់មក…
មិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ គ្រាន់តែប្លែកអារម្មណ៍
នៅខាងក្រៅមុខជាំ កើតមុនមួយៗ
តែដល់ឃើញផុស រូបសរឡើងលើសចាហួយ
ផុសរូបមើលមួយៗ កូកូរ៉េសុំចាញ់…
ដំបៅមិនឈឺសោះ តែយកឈើមកចាក់រុកលេង
ឆ្លងឆ្លើយមួយចប់ភ្លេង ហើយឈប់ស្រលាញ់
រកមើលអ្នកណាស្អាតទៅ…
ដុកលេងសោះ មុខឡើងជ្រកជ្រេញ
អត់អូនអ្នកណាស្រឡាញ់បងទៅ?
អរគុណកាមេរ៉ា ជួយលើកសម្រស់អូន
មើលភ្អៀងខ្លួន មុខឡើងសរហោះ
កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទំនើប អូនអេឌីត ចង់កែម្ដេចចុះ
បើអូនខុសហៅប៉ូលីសចាប់មក…
សួរត្រង់មួយអូនចេះញ៉ាំបាយទេ?
កើតអីដែរ? សួរដូចប្លែក?
ចង់ប៉ាវញាំ គឺគ្មានអ្វីប្លែកទេ
អូយ! បងបែកខ្លាំងហើយ…

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *