ប្រហុក – ព្រាប សុវត្ថិ & តន់ ចន្ទស៊ីម៉ា

ប.នែ!ចង់សួរជីវ៉ា ស្គាល់សត្វឃ្មុំទេ? សត្វនេះមាសមេវាចេះផលិតទឹកឃ្មុំ បងបង់ធ្វើឃ្មុំកំលោះបើអូនធ្វើឃ្មុំក្រមុំ ឃ្មុំហើកាត់ភូមិៗ មកក្រេបទឹកឃ្មុំស្រី ស.ខ្ញុំគិតថាបងជារុយ កុំស្រមៃក្រេបអឺ ឃើញប្រហុកទៅអាញៃ ពងដាក់ដង្កូវកូនដល់ករ ប្រុសចិត្តងាយដូចបង កខ្វក់ខ្លាំងគឺមិនល្អ ញ៉ែស្រីដល់ករៗ មិនសូវរើសមុខឡើយ ប.បើបងជារុយ អូនវិញគឺជាប្រហុក ឃើញកន្លែងគេស្តុក មានប្រហុកដឹងតែមានរុយ ប្រហុកក្លិនល្អ ដើរកាត់ក៏ធំក្លិនឆ្ងុយ ក្នុងនាមបងជារុយៗ សូមក្រេបក្លិនប្រហុកហើយ ស.ទៅកន្លែងផ្សេងទៅ កុំមកប្រៀបធៀបគេជាប្រហុក ឬមិនចង់សុខ យី! ទីនេះមានតែអំបិល ប្រយ័ត្នសិល៍អំប៊ីៗ គឺញ៉ាំអំបិល កុំសង្ឃឹមប្រុសខិលៗ គឺអំបិលហើយ…

អរគុណកាមេរ៉ា – ព្រាប សុវត្ថិ & តន់ ចន្ទសីម៉ា

អរគុណកាមេរ៉ា ជួយលើកសម្រស់អូនមើល ភ្អៀងខ្លួន មុខឡើងសរហោះ កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទំនើប អូនអេឌីត ចង់កែម្ដេចចុះ បើអូនខុស ហៅប៉ូលីសចាប់មក… មិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ គ្រាន់តែប្លែកអារម្មណ៍ នៅខាងក្រៅមុខជាំ កើតមុនមួយៗ តែដល់ឃើញផុស រូបសរឡើងលើសចាហួយ ផុសរូបមើលមួយៗ កូកូរ៉េសុំចាញ់… ដំបៅមិនឈឺសោះ តែយកឈើមកចាក់រុកលេង ឆ្លងឆ្លើយមួយចប់ភ្លេង ហើយឈប់ស្រលាញ់ រកមើលអ្នកណាស្អាតទៅ… ដុកលេងសោះ មុខឡើងជ្រកជ្រេញ អត់អូនអ្នកណាស្រឡាញ់បងទៅ? អរគុណកាមេរ៉ា ជួយលើកសម្រស់អូន មើលភ្អៀងខ្លួន មុខឡើងសរហោះ កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទំនើប អូនអេឌីត ចង់កែម្ដេចចុះ បើអូនខុសហៅប៉ូលីសចាប់មក… អរគុណកាមេរ៉ា ជួយលើកសម្រស់អូន មើលភ្អៀងខ្លួន មុខឡើងសរហោះ កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទំនើប អូនអេឌីត ចង់កែម្ដេចចុះ បើអូនខុស ហៅប៉ូលីសចាប់មក… មិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ គ្រាន់តែប្លែកអារម្មណ៍ នៅខាងក្រៅមុខជាំ កើតមុនមួយៗ តែដល់ឃើញផុស រូបសរឡើងលើសចាហួយ ផុសរូបមើលមួយៗ កូកូរ៉េសុំចាញ់… ដំបៅមិនឈឺសោះ តែយកឈើមកចាក់រុកលេង ឆ្លងឆ្លើយមួយចប់ភ្លេង ហើយឈប់ស្រលាញ់ រកមើលអ្នកណាស្អាតទៅ…… Continue reading អរគុណកាមេរ៉ា – ព្រាប សុវត្ថិ & តន់ ចន្ទសីម៉ា